top of page

storitve

GEOLOGIJA

 • Izdelava inženirsko geoloških kart s poročilom o raziskavah tal.

 • Inženirsko geološke raziskave plazov.

 • Elaborati erozijske ogroženosti zemljišč.

 • Geološko poročilo o sestavi tal z vključenim mnenjem o možnostih ponikanja odpadnih vod. 

 • Terenske raziskave tal pred izvedbo temeljenja (vrtanje, sondiranje, izvedba dinamičnih penetracij, meritve z dinamično ploščo, odvzemi vzorcev, meritve nivoja vode….).

HIDROGEOLOGIJA

 • Izdelava hidrogeološkega kartiranja.

 • Hidrogeološka poročila za pridobitev vodnega dovoljenja.

 • Izdelava črpalnih / nalivalnih poizkusov v vrtinah (vodnjakih, sondažah) za določitev izdatnosti vrtin.

 • Izdelava analize tveganja za onesnaženje vodnega telesa.

 • Izvedba preračuna velikosti ponikovalnih polj in klasičnih ponikovalnic.

 

HIDROLOGIJA

 • Izdelava hidrološko hidravličnih študij in elaboratov z izdelanimi kartami poplavne nevarnosti.

 • Modeliranje površinskega odtoka.

 • Izračuni ekološko sprejemljivih pretokov.

GEOTEHNIKA

 • Geomehansko poročilo o temeljenju objektov visoke in nizke gradnje za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte za vse faze gradnje (DGD, PZI, PID).

 • Projektiranje preventivnih ukrepov in varovanje brežin.

 • Izdelava projektne dokumentacije za sanacijo zemeljskih plazov.

 • Izdelava načrtov varovanja gradbenih jam. 

 • Geomehanski nadzori med gradnjo objektov.

 

 

 

INŽENIRSKO-GEOLOŠKO KARTIRANJE
Za inženirskogeološko kartiranje terena – katerega končni izdelek je inženirskogeološka karta z legendo je treba pridobiti geodetski posnetek terena, osnovne geološke, geografske, morfološke in hidrogeološke podatke terena in določiti genezo ozemlja ter nastopajočih litoloških členov.
Pri kartiranju sledimo vsem nastopajočim inženirskogeološkim enotam in pojavom ter procesom:
–    ločevanju meje preperine z osnovno hribino;
–    ločevanju različnih litoloških enot (aluvij, deluvij, koluvij, umetni nasip …);
–    opazovanju strukturno tektonskih elementov v hribini: merjenju vpada plasti in razpok z določitvijo površinskega stanja in oceno GSI­ja (geološki trdnostni indeks);
–    ločevanju labilnih pobočij, plazov in usadov;
–    erozijskim grapam;
–    odsekom vlažnega terena, izvirom, ponorom in
–    morebitnim kraškim pojavom.

HIDROLOGIJA
Pri novogradnjah in legalizacijah objektov se investitorji pogosto srečujejo s problemom gradnje na področju, kjer je možnost poplav. Neposredna bližina vodotokov, ki ob deževjih poplavljajo predstavlja pomemben vpliv na gradnjo. 
Že pred samim nakupom parcele vam lahko pregledamo predvideno lokacijo gradnje in iz obstoječih poplavnih kartah podamo mnenje ali je gradnja možna in kakšni so pogoji med samo gradnjo.

HIDROGEOLOGIJA
Pitna voda je naše naravno bogastvo in neprecenljiva ter nenadomestljiva dobrina.  Vodo v našem okolju izkoriščamo za samooskrbo, ter vedno pogosteje kot energetski vir. 
V odvisnosti od vaših potreb in problemov izvajamo v našem podjetju različne hidrogeološke raziskave in vam izdelamo poročilo o stanju podtalnih vod.
Izvedba mnenj in hidrogeoloških poročil za pridobitev vodnega dovoljenja za lastno oskrbo s pitno vodo, namakanje kmetijskih površin, zajetja, za neposredno rabo vode za pridobivanje toplote …
Organiziramo tudi vrtanje vrtin in izvajamo črpalno nalivalne poskuse. 

Na sledeči povezavi lahko izveste več informacij kako pridobiti vodno soglasje:  https://www.mojmojster.net/clanek/1227/kako_pridobiti_vodno_soglasje


GEOMEHANIKA
V našem podjetju izvajamo različne geološke raziskave, ki so v pretežni meri povezane s problematiko temeljenja objektov, varovanja gradbenih jam in problematiko plazenja nestabilnih terenov (plazovi). Sočasno s posnetkom stanja izdelamo tudi tehnično poročilo z vsemi rešitvami. Poročila izvajamo za vse faze projektov. 

Geološke storitve, GEOMET d.o.o.

bottom of page