top of page
usad na gozdni cesti.jpg

2015

•    Geološko mnenje o ogledu terena, objekt: Sanacija plazu Kuštanovci in Mačkovci, naročnik: Občina Puconci.
•    Izračun pilotne stene za hotelom Boč, objekt: Pilotna stena (Hotel Atlantida), naročnik: Gradia d. o. o., Celje.
•    Hidrološko – hidravlična študija, objekt: Stanovanjski objekt v Občini Maribor.
•    Geološko - geomehansko poročilo o pogojih temeljenja ter ocena plazovite in erozijske ogroženosti, objekti: Bazne postaje za mobilno telefonijo, naročnik: Simobil d. d., Ljubljana.
•    Geološko - geomehanski elaborat, projekt: Izboljšava poplavne varnosti na urbaniziranih območjih ob Iški, naročnik: Občina Ig.
•    Geološko - geomehanski elaborat, projekt: Sanacija plazu na lokalni cesti LC 261060 (Colnarca), naročnik: Občina Mislinja.
•    Geološko - geomehanski pregled temeljnih tal, objekt: Oporni zid na cesti Tišler-Kepec, naročnik: Javno podjetje KIČ Radlje d. o. o..
•    Geološko – geomehansko poročilo o sestavi predvidenega peskokopa, objekt: Peskokop Trbonje, naročnik: Javno komunalno podjetje Dravograd d. o. o..
•    Geološko - geomehanski elaborat, projekt: Temelj železniške vage, naročnik: Cinkarna, Metalurško - kemična industrija Celje, d. d..
•    Geološko - geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja, objekt: Večnamenski objekt v Šmartnem v Rožni dolini, naročnik: Remont d. d., Celje.
•    Geološko - geomehansko mnenje o ogledu trase kablovoda, objekti: Kabliranje daljnovoda D31/20 kV Poljane ter TP Poljane; Kabliranje DV 20 KV D9 Logarska dolina med oporišči tč. 294 in tč. 323 ter TP Solčava Lovski dom, naročnik: Elektro Celje d. d., Celje.
•    Izvedba meritev z dinamično ploščo, objekt: Proizvodno skladiščna hala Monting, naročnik: Remont d. d., Celje.
•    Geološko - geomehansko poročilo o pogojih temeljenja, objekt: Plinska postaja za utekočinjen kisik, naročnik: Steklarna Rogaška d. d., Rogaška Slatina.
•    Izvedba meritev z dinamično ploščo, objekt: Izgradnja kanala SK-6 in obnova vodovoda, naročnik: Navor d. o. o, Celje.
•    Geološko - geomehanski pregled temeljnih tal, objekt: Večnamenski objekt na Lopaci v KS Prevorje, naročnik: Remont d. d., Celje.
•    Geološko - geomehanski pregled temeljnih tal in izvedba meritev z dinamično ploščo, objekt: Hala C, Obrat Loče, naročnik: Kongrad d. d., Slovenske Konjice.
•    Geomehanski nadzor in kontrola vgrajevanja materiala, objekt: Lokalna cesta Vuhred - Hidroelektrarna Vuhred, naročnik: Marald - Marsel d. o. o., Radlje ob Dravi.
•    Geološko mnenje o sestavi materiala in varovanju gradbene jame, objekt: Šempeter – izgradnja fekalne kanalizacije, naročnik: Hidroplanum d. o. o., Petrovče.
•    Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode, objekt: Izgradnja protipoplavnih nasipov Brest in Tomišelj, naročnik: Občina Ig.
•    Geološko geomehansko poročilo o sestavi predvidenega peskokopa Trboje; objekt: Peskokop Trboje, naročnik: Javno komunalno podjetje d. o. o., Dravograd.

Geološke storitve, Geomet d.o.o.

bottom of page