top of page
Midas.JPG

2017

I•    Geološko - geomehansko poročilo, objekt: Raziskave na 400 m odseku ceste 533531 v naselju Otemna, naročnik: VO-KA d.o.o., Celje.
•    Geološko - geomehansko poročilo, objekt: Raziskave na 200 m odseku ceste LC 122061 Hrastnik – Dol pri Hrastniku (Ulica prvoborcev), naročnik: RTH Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trbovlje.
•    Geološko geomehansko mnenje o izgradnji hodnika za pešce, projekt: Hodnik za pešce v širini 1,5 m na odseku Strmca - Udmat dolžine 364 m, naročnik: Občina Laško.
•    Geološka spremljava izvedbe pilotov ø80 cm, projekt: Temelj rezervoarja za tekoče žveplo, naročnik: Cinkarna Celje, d.d.. 
•    Geološko geomehanski elaborat, objekt: Izgradnja RTP 110/20 kV Vojnik, naročnik: Elektro Celje d.d..
•    Pregled temeljnih tal in izvedba meritev zbitosti nasipa pod temelji, objekt: Telovadnica za potrebe 1. Osnovne šole v Celju, naročnik: Mestna Občina Celje.
•    Geološko geomehanski elaborat z dimenzioniranjem voziščne konstrukcije, projekt: Novogradnja pločnika na R1-218/1211 od  km 0,250 – 0,445; Novogradnja cestne razsvetljave na R1-218/1211 od km 0,000 – 0,445, naročnik: Občina Metlika.
•    Geološko geomehanski elaborat, objekt: Zunanja bivalna enota CUDV Dobrna, naročnik: Občina Dobrna.
•    Elaborat erozijske ogroženosti, objekt: Izvedba dograditve optičnega omrežja na območju FL Zagorje ob Savi, naročnik: GVO d.o.o, Ljubljana.
•    Geološko geomehanski elaborat, objekt: Prizidek k obstoječi hali za modernizacijo PP-2017-LIVAR, naročnik: Livar d.d., Ivančna Gorica.
•    Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode, objekt: Sprememba namembnosti dela stavbe (gradnja dveh silosov za skladiščenje surovine za proizvodnjo plastičnih izdelkov), naročnik: Serioplast SL d.o.o., Limbuš.
•    Geološko - geomehansko poročilo, objekt: Sanacija usada pod lokalno cesto med objektoma Savina 75 in Savina 75a, naročnik: Občina Ljubno.
•    Mnenje o ponikanju meteornih vod, objekt: Ureditev avtobusnega postajališča in parkirišč ob R3-681/4006 Laško – Breze - Šentjur, naročnik: Občina Laško.
•    Zahteve za vgradnjo materialov, objekt: Izdelava projekta PZI ureditev za izboljšanje poplavne varnosti na urbaniziranih območjih ob Iški-1.faza, naročnik: Občina Ig.
•    Geološko - geomehanski elaborat, projekt: vodnogospodarske ureditve na Dravinji, odsek Zbelovo – Loče; sklop 1: protipoplavni nasipi, naročnik: VGB Maribor.
•    Geološki pregled splazelega terena, objekt: Plaz nad objektom Bergant (na gozdni vlaki), naročnik: Občina Preddvor.
•    Geološko - geomehanski elaborat, projekt: Komunalna infrastruktura – HE Krško; spodnji grad Brestanica in okolica – pločnik ob regionalni cesti R3-679, naročnik: INFRA d.o.o., Leskovec pri Krškem.

Geološke storitve, Geomet d.o.o.

bottom of page