top of page
AC_geologija.JPG

2018

•    Geološko geomehanski elaborat, objekt: TBP Lenart Hala 6 s pisarnami, naročnik: TBP Lenart D.D. , Lenart.
•    Geološko geomehansko mnenje o ogledu trase kablovoda in ocena plazovitosti terena, objekt: Transformatorski postaji Resevna in Vodruž (nadomestna) z električnimi vodi, naročnik: Elektro Celje d.d..
•    Izvedba meritev nivoja podtalnice za potrebe pridobitve vodnega soglasja za gramoznico Trbonje 2, projekt: Gramoznica Trbonje 2; Piezometer P-Tr 1, naročnik: Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o..
•    Geološko geomehanski poročilo o sestavi temeljnih tal, geoloških razmerah in geotehničnih pogojih gradnje, objekt: Sekundarna kanalizacija in čistilna naprava Jezero, naročnik: Občina Trebnje.
•    Geološko geomehanski poročilo o sestavi temeljnih tal, geoloških razmerah in geotehničnih pogojih gradnje, objekt: Rekonstrukcija mostov na JP 724321 Iljaševci in na LC 223161 Logarovci, naročnik: Občina Križevci.
•    Navodila za test ponikanja in izvedbo ponikovalnega polja za ponikanje očiščenih odpadnih vod iz MČN, naročnik: Občina Semič.
•    Celovita analiza tveganja za gradnjo malih komunalnih čistilnih naprav na vodovarstvenem območju vodnih virov v Občini Semič, naročnik: naročnik: Občina Semič.
•    Meritve zbitosti nevezane nosilne plasti pod voziščno konstrukcijo in pločnikom, ter pregled temeljnih tal, objekt: Rekonstrukcija LC Radoljna (pot Šercarjeve Brigade), naročnik: Občina Lovrenc na Pohorju.
•    Hidrološko hidravlično mnenje, objekt: Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje SN3 – »Krnice2« - del, Šentjanž pri Dravogradu.
•    Geološko geomehansko poročilo, objekt: Rekonstrukcija industrijske ceste Sušnik - Lakonca, naročnik: RTH d.o.o., Trbovlje.
•    Geološko geomehanski poročilo o sestavi temeljnih tal, geoloških razmerah in geotehničnih pogojih gradnje, objekt: Izpostava AC baze Kozina v Bertokih, naročnik: DARS d.d., Celje.
•    Geološko geomehanski elaborat, objekt: Komunalna infrastruktura – HE Krško; spodnji grad Brestanica in okolica – pločnik ob regionalni cesti R3-679, naročnik: Infra d.o.o., Leskovec pri Krškem.
•    Geološko geomehanski poročilo o sestavi temeljnih tal, geoloških razmerah in geotehničnih pogojih gradnje, objekt: Enodružinske hiše Orion 1, 2, 3, 4 in 5, naročnik: Orion d.o.o., Velenje.
•    Pregled temeljnih tal in izvedba meritev zbitosti nasipa, projekt: Prizidek bivalne enote k domu Nine Pokorn, naročnik: Dom Nine Pokorn Grmovje, Žalec.
•    Geološko poročilo, objekt: Izdelava strokovnih izhodišč za izboljšanje ekološkega stanja območja Trbonjskega jezera, naročnik: Vodnogospodarski biro Maribor.
•    Preleiminarno geološko geomehansko poročilo o začasni sanaciji plazišča, projekt: Sanacija usada nad Policijsko postajo v Šmarju pri Jelšah, naročnik: Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana.
•    Geološko geotehnični elaborat, projekt: Glavna državna kolesarska povezava G8 Gorenje – Šmartno ob Paki – Polzela – Šešče, naročnik: Irgo Consulting d.o.o.
•    Geološko geomehanski elaborat, projekt: Izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v delu naselja Zgornja Hudinja ob »Ferodi«, naročnik: Mestna občina Celje.
•    Geološko geomehanski poročilo o sestavi temeljnih tal, geoloških razmerah in geotehničnih pogojih gradnje, objekt: Strunjan – Visokomorski nasipi, od ceste do lesenega mostička na vtoku v Stjuži, naročnik: VGP Drava Ptuj d.o.o..
•    Hidrološko hidravlični elaborat, objekt: Verižne hiše Merzelova, naročnik: Granada Group d.o.o., Ljubljana.
•    Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno porabo pitne vode za lastno oskrbo, objekt: Izvir – vodno zajetje, Vitanje.

Geološke storitve, Geomet d.o.o.

bottom of page