top of page
20171224_115117_resized.jpg

2014

•    Geološko - geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti temeljnih tal ter pogojih temeljenja, objekt: Skladiščno proizvodna hala, naročnik: Kovis livarna d. o. o., Štore.

•    Geološko - geomehansko poročilo o raziskavah plazu nad proizvodnim objektom v Mislinji s predlogom sanacije, naročnik: Centernorma d. o. o., Šmartno pri Slovenj Gradcu.
•    Popis stanja vodotokov v okolici industrijske cone Laze in meritve kemijskih parametrov v mulju in vodi, naročnik: Mestna občina Kranj.
•    Elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije, objekt: MHE Lovrenc na Pohorju - Cevovod ob regionalni cesti R3-701/1270, Lovrenc - Pesek, naročnik: Kreativ Rogaška d. o. o., Rogaška Slatina.
•    Geološko - geomehansko mnenje o ogledu trase kablovoda, objekti: Kablovod 20 kV iz RTP Selce - izvoda Celeiapark in Pošta, TP Vodruž Ravne in električni vodi, naročnik: Elektro Celje d. d., Celje
•    Geološko poročilo o raziskavah usada pod stanovanjskim objektom v naselju Savina s predlogom sanacije, naročnik: Občina Ljubno ob Savinji.
•    Geološko geomehansko mnenje o stabilnosti pešpoti v Juvanju, objekt: pešpot v Juvanju, naročnik: Občina Ljubno ob Savinji.
•    Hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo pitne vode za lastno oskrbo, objekt: izvir – vodno zajetje, naročnik: A. Schell
•    Hidrogeološko mnenje o možnosti ponikanja, objekt: Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Novo Celje, naročnik: Era Good d. o. o., Velenje
•    Hidrogeološko mnenje o prepustnosti temeljnih tal, objekt: Ureditev vaškega jedra Starše, naročnik: Kongrad d. d., Slovenske Konjice
•    Geološko geomehanski pregled temeljnih tal in izvedba meritev zbitosti z dinamično ploščo Zorn, objekti: Vrtec Lovrenc na Pohorju, Ureditev vaškega jedra Starše, naročnik: Kongrad d. d., Slovenske Konjice
•    Geomehanski nadzor in kontrola vgrajevanja materiala, objekti: Ureditev kolesarske steza na R-III 702/2704 v naselju Vuzenica, Hodnik za pešce od avtobusne postaje do pokopališča v Vuhredu, Kolesarske poti v Dravski dolini, odsek: Radlje – Sp. Vižinga, odsek G1, naročnik: Marald - Marsel d. o. o., Radlje ob Dravi.
•    Geološko geomehanski pregled temeljnih tal in izvedba meritev z dinamično ploščo Zorn, objekti: Ureditev Zgornjega trga, Stanovanjski objekt Intercom v Škofji vasi, Večnamenski center Kozje, Rekonstrukcija in dozidava Ipavčevega kulturnega centra Šentjur, Prizidek k vrtcu v Polzeli, Rekonstrukcija Kodelčeve kleti, Tržni prostor s parkirišči v Rogaški Slatini, Servisna delavnica, garaže – Slovenj Gradec, Večnamenski objekt na Lopaci v KS Prevorje, Pomožni objekt ob toplarni, Proizvodno skladiščna hala Monting SK d. o. o., »Objekt B« v kompleksu Dvorca Trebnik, naročnik: Remont d. d., Celje
•    Izvedba meritev zbitosti nasipa z dinamično ploščo, objekt: Poslovni objekt – industrijska cona Žeje pri Komendi, naročnik: Plamtex Int. d. o. o., Mengeš
•    Geomehanski nadzor in kontrola vgrajevanja materiala, objekt: Vrtec Poljčane, naročnik: Podjetje za gradbeništvo in inženiring d. o. o., Ptuj.
•    Izvedba meritev z dinamično ploščo Zorn, objekt: Rekonstrukcija ceste v naselju Sp. Vižinga, naročnik: Gokop d. o. o., Zgornja Kungota.
•    Geološko geomehansko poročilo o pregledu temeljnih tal in izvedba meritev z dinamično ploščo Zorn, objekt: Točkovni temelji za nadstrešnico bazena (ČK Tremarje), investitor: Mestna občina Celje.
•    Izvedba meritev z dinamično ploščo Zorn, objekti: Obnova občinske ceste odsek Loke – Lažiše, Obnova lokalne ceste LC 396021, Jarmovec-Glinsko-Žepina, naročnik: Biro-Izkop, Felicijan Marjan s. p., Celje
•    Geološko geomehansko poročilo o pregledu temeljnih tal in izvedba meritev z dinamično ploščo Zorn, objekt: Urgentni center Celje, Poslovno skladiščni objekt »MOS«, Hotel Boč, naročnik: Gradia d. o. o., Celje
•    Večje število manjših pregledov gradbenih jam, meritev zbitosti z dinamično ploščo ter geoloških, geomehanskih in hidrogeoloških poročil za potrebe upravnih postopkov.

Geološke storitve, Geomet d.o.o.

bottom of page