top of page
AC_HH.JPG

2016

•    Geološko mnenje o spremembi načina temeljenja, objekt: Prizidek za pakiranje, komisioniranje, skladiščenje in sušenje ob proizvodnjo – skladiščnem objektu za predelavo mesa, naročnik: Celjske mesnine d. d., Celje.
•    Geološko poročilo z elaboratom dimenzioniranja voziščne konstrukcije, objekt: Obnova industrijske ceste Trbovlje – plato Ojstro - Hrastnik, naročnik: RTH d. o. o., Trbovlje.
•    Geološko - geomehanski elaborat, projekt: Zagotovitev protipoplavnih ukrepov na vodotokih Voglajne, Kozarice in Pešnice, naročnik: Občina Šentjur.
•    Geološko - geomehanski elaborat, projekt: Vrtec Laporje, naročnik: Občina Slovenska Bistrica.
•    Geotehnološki načrt sanacije plazišča, objekt: Sanacija plazišča pod stanovanjskim objektom Hrastje ob Bistrici 22A, naročnik: Občina Bistrica ob Sotli.
•    Geološko - geomehansko mnenje o ogledu trase vodovoda ter ocena plazovite in erozijske ogroženosti, objekt: Vodovod pod vinogradi - Golava, naročnik: Občina Prebold.
•    Geološko - geomehanski elaborat, projekt: Vrtec Laporje, naročnik: Občina Slovenska Bistrica.
•    Geološko - geomehansko poročilo o pogojih temeljenja, objekt: Poslovna hiša MG Rohr, naročnik: MG Rohr d. o. o., Ravne na Koroškem.
•    Geološko - geomehansko mnenje o ogledu trase kablovoda ter ocena plazovite in erozijske ogroženosti, objekt: Kabliranje DV 20 KV D 27 Podplat, naročnik: Elektro Celje d. d., Celje.
•    Hidrološko – hidravlična študija, objekt: Stanovanjski objekt v Občini Osilnica. 
•    Geološko - geomehansko mnenje o ogledu trase predvidene kanalizacije v Strmci, objekt: Kanalizacija v Strmci, naročnik: Občina Laško.
•    Geološko - geomehansko poročilo o možnostih in pogojih temeljenja, objekt: Poslovno proizvodni objekt, naročnik: Inel  d. o. o., Celje.
•    Geološko - geomehansko poročilo o možnostih in pogojih temeljenja, objekt: Čistilna naprava Planina pri Sevnici (rekonstrukcija), naročnik: Občina Šentjur.
•    Geološko geomehansko poročilo, objekt: Sanacija opornega zidu ob cesti rudniška uprava - opekarna, naročnik: RTH d. o. o., Trbovlje.
•    Geološko - geomehanski elaborat, projekt: Sanacija usada pod občinsko cesto 761321, naročnik: Občina Mislinja.
•    Geološko geomehansko mnenje o ogledu usada, objekt: Usad pod stanovanjskim objektom Berić, naročnik: Mestna občina Ptuj.
•    Geološko - geomehanski elaborat, projekt: Temeljenje temelja železniške vage, Cinkarna Celje d. d., naročnik: Cinkarna, MC - Metal, d. o. d..
•    Izvedba meritev zbitosti nasipa pod temeljno ploščo, objekt: Rekonstrukcija gasilskega doma Pirešica, naročnik: PGD Velika Pirešica, Žalec.
•    Geološko mnenje o vgradnji gradbenih odpadkov, objekt: Prizidek hlajenje in komisioniranje ob proizvodnjo – skladiščnem objektu, naročnik: Celjske mesnine d. d., Celje.
•    Elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije, projekt: Zagotovitev protipoplavnih ukrepov na vodotokih Voglajne, Kozarice in Pešnice, naročnik: Občina Šentjur.
•    Geološka spremljava izvedbe pilotov ø 80 cm, projekt: Dograditev nevtralizacije za separacijo sadre – peta in šesta centrifuga, naročnik: Metalurško – kemična industrija Celje d. d., Celje.

Geološke storitve, Geomet d.o.o.

bottom of page